Duinbergenlaan 35, 8301 Knokke-Heist, Belgium
+32 50 530 640
info@medispa.be

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle commerciële overeenkomsten met BVBA Duinbergen Clinic en MediSpa Knokke, met maatschappelijke zetel te 8301 Heist-aan-Zee, Duinbergenlaan 33 en met als ondernemingsnummer RPR Gent afdeling Brugge 0879.739.817 (hierna ‘Duinbergen Clinic en MediSpa Knokke’ genoemd). Deze voorwaarden zijn toepasbaar bij het afrekenen van een dienst of aankoop van een product in Duinbergen Clinic en / of MediSpa Knokke, als ook wanneer een bestelling via de webshop van MediSpa Knokke wordt geplaatst. Zodra de klant online een overeenkomst aangaat met MediSpa Knokke aanvaardt deze de algemene voorwaarden zoals in dit document beschreven, alsmede alle rechten en plichten die uit de overeenkomst voortvloeien en dewelke kunnen verschillen per aangeboden product. Tevens erkent de klant dat enkel de algemene voorwaarden van Duinbergen Clinic en MediSpa Knokke van toepassing zijn op de onlineovereenkomsten die met Duinbergen Clinic en MediSpa Knokke worden gesloten.

Artikel 2. Toepasbaarheid

De algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing op alle door Duinbergen Clinic en MediSpa Knokke aangeboden producten op locatie als ook in de webshop, behoudens in het geval partijen hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk afwijken. Uitdrukkelijke afwijkingen zijn slechts geldig ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben. De overige bepalingen van de verkoopsvoorwaarden blijven onverkort van toepassing. Indien een bepaling vervat in onderhavige voorwaarden ingaat tegen een internationaal verdrag, voor zover van toepassing, een wet, reglement of een andere dwingende regelgeving zal de desbetreffende bepaling niet toepasselijk zijn. Het niet geldig zijn van een bepaling heeft geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van de algemene voorwaarden, welke onverkort van toepassing blijven. Duinbergen Clinic en MediSpa Knokke behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bepalingen. Een toekomstige wijziging zal geen invloed hebben op bestaande overeenkomsten.

Artikel 3. Inhoud

Onder ‘inhoud’ wordt verstaan alle producten, teksten, afbeeldingen, omschrijvingen en andere data vermeld op enige communicatie vanwege Duinbergen Clinic en MediSpa Knokke, waaronder begrepen maar niet uitsluitend, e-mails, websites of catalogi. Duinbergen Clinic en MediSpa Knokke kan niet garanderen dat de inhoud geen vergissingen, weglatingen of typografische fouten bevat of dat de informatie altijd up-to-date is. Duinbergen Clinic en MediSpa Knokke heeft het recht om de inhoud op elk moment aan te passen, te veranderen of te verwijderen, zonder voorafgaande kennisgeving. Alle afbeeldingen en foto’s van producten en diensten zijn louter indicatief. De instellingen van een beeldscherm waarop de klant een website bezoekt of waarin e-mails worden geopend, kunnen de kleuren van de afgebeelde producten doen afwijken. Ook de afdrukweergave van catalogi en aanverwante documenten kunnen kleurafwijkingen teweegbrengen. De website van Duinbergen Clinic en MediSpa Knokke is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen aan de klant over zijn/haar producten en activiteiten. Duinbergen Clinic en MediSpa Knokke heeft met betrekking tot de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis. Duinbergen Clinic en MediSpa Knokke kan niet aansprakelijk worden gesteld als om welke reden dan ook de website niet beschikbaar is voor een bepaalde tijd en geeft geen garantie dat de toegang tot de website ononderbroken, tijdig of foutloos is. Gebruikers mogen de informatie op de website kosteloos bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik, maar niet gebruiken voor commerciële doeleinden.

Artikel 4. Aanbod en bestelling

Eenieder die een bestelling plaatst, bevestigt handelsbekwaam te zijn. Bestellingen via de website worden geacht door natuurlijke personen voor niet-beroepsmatige private doeleinden te worden geplaatst. Handelaars die een bestelling voor beroepsdoeleinden willen plaatsen, dienen zich desgevallend te bevragen bij Duinbergen Clinic en MediSpa Knokke op het nummer 050/530.640 of via een email aan info@duinbergen-clinic.be dan wel info@medispa.be . Handelsonbekwamen dienen zich te laten vertegenwoordigen door hun wettelijke vertegenwoordiger, die eveneens gebonden is door deze verkoopsvoorwaarden en het bestelformulier zelf moet invullen dan wel de handelsonbekwame hiertoe expliciete toestemming moet verlenen. Duinbergen Clinic en MediSpa Knokke verbindt er zich toe de geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt en binnen de in deze voorwaarden geformuleerde beperkingen. De bestelling kan slechts verwerkt worden als de klant zich duidelijk heeft geïdentificeerd. Voor het plaatsen van een bestelling is het aanvaarden van deze algemene voorwaarden noodzakelijk. Wie bestelt, verklaart de algemene voorwaarden van Duinbergen Clinic en MediSpa Knokke te kennen en te aanvaarden. Wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze voorwaarden, wordt geregeld door de bepalingen van het Belgische recht. Duinbergen Clinic en MediSpa Knokke behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren ingeval van ernstig vermoeden van voor Duinbergen Clinic en MediSpa Knokke onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel. Duinbergen Clinic en MediSpa Knokke en de klant komen uitdrukkelijk overeen dat elektronische communicatievormen middelen zijn waarmee een geldige overeenkomst tot stand kan komen. Het plaatsen van de bestelling houdt een betalingsverplichting in. De algemene voorwaarden zijn steeds beschikbaar en consulteerbaar via de website. Bij elke bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website en/of de factuur zijn opgenomen. De voertaal van de afgesloten overeenkomsten is het Nederlands. Een bestelling is pas definitief na de aanvaarding van deze algemene voorwaarden, de prijzen en de beschrijving van het aanbod. Indien iets in het aanbod of na bestelling onduidelijk zou zijn, kan de klant steeds contact opnemen op het nummer 050/530.640.

Artikel 5. Handtekening en bewijs

De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering. De klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft. Bij een eerste online bestelling dient de klant de inschrijvingsprocedure te volgen. Hierna hoeft de klant zich slechts terug aan te melden om een nieuwe bestelling te plaatsen. De uiteindelijke bevestiging van de bestelling door de klant geldt als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs. De bekrachtiging van de klant geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen via de website.

Artikel 6. Betaling

Alle prijzen van producten en diensten zijn aangegeven in euro en zijn inclusief btw (tenzij niet van toepassing). Transportkosten, taxen en andere heffingen zijn niet inbegrepen, tenzij dit anders vermeld staat of expliciet overeengekomen is door een schrijven. Verzendingskosten worden toegevoegd na het plaatsen van een bestelling en de betaling kan uitgevoerd worden door de mogelijkheden die worden aangegeven tijdens het bestelling proces. De geldende prijzen zijn de gepubliceerde prijzen op het moment dat de klant de bestelling plaatst. De klant is Duinbergen Clinic en/of MediSpa Knokke die prijs verschuldigd die in de bevestiging werd meegedeeld. Overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Duinbergen Clinic en/of MediSpa Knokke worden gecorrigeerd. Duinbergen Clinic en/of MediSpa Knokke kan op elk moment prijzen veranderen zonder voorafgaande kennisgeving. Duinbergen Clinic en/of MediSpa Knokke behoudt steeds de eigendom van alle bestelde producten tot de volledige betaling van alle verschuldigde bedragen uit deze overeenkomst, ongeacht of de levering reeds heeft plaatsgevonden. De betaling dient de levering vooraf te gaan.

Bij het leveren van diensten is de klant verplicht om meteen na de consultatie of behandeling tot de betaling over te gaan. Bij aankoop van producten is dit ook van toepassing. Dit kan cash, met bancontact of creditcard gebeuren.

Indien de klant door overmacht (bijv. geweigerde betaalkaart of technische storing) gehinderd is om de betaling van een geleverde dienst of een aankoop meteen uit te voeren, wordt er in uitzonderlijk geval een betaaloverschrijving (factuur) meegegeven.

Bij het plannen van een ingreep is het verplicht om op voorhand het afgesproken bedrag over te schrijven.

Bij niet-tijdige betaling van een factuur zullen tevens alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen van de klant van rechtswege onmiddellijk opeisbaar worden. Bij niet-betaling behoudt Duinbergen Clinic en MediSpa Knokke zich het recht voor om niet tot levering van de producten over te gaan of verdere leveringen stop te zetten. Tevens behoudt Duinbergen Clinic en MediSpa Knokke zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

Niet-tijdige betaling na een tweede aanmaning geeft aanleiding tot het aanrekenen van een nalatigheidsintrest van 5% op jaarbasis te rekenen vanaf de initiële datum waarop betaling had moeten zijn gebeurd en van een vergoeding wegens de stoornis in het financieel beheer ten belope van 10 % op het niet-tijdig betaalde saldo.

Artikel 7. Levering

Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor Duinbergen Clinic / MediSpa Knokke de bestelling aanvaardt. De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Duinbergen Clinic / MediSpa Knokke heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de klant betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding. De klant is verantwoordelijk voor alle bijkomende taxen en heffingen. Duinbergen Clinic / MediSpa Knokke kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor alle vergoedingen die worden geheven door een derde partij. De levering gebeurt op risico van de klant. Duinbergen Clinic / MediSpa Knokke neemt geen verantwoordelijkheid voor laattijdige leveringen als gevolg van onvoorziene omstandigheden veroorzaakt door derden noch voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens verzending door derden. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de klant, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Duinbergen Clinic / MediSpa Knokke verbindt zich er toe de te leveren producten zo zorgvuldig mogelijk te verpakken om de kans op beschadiging bij normale hantering uit te sluiten. Indien een bestelling niet werd geleverd binnen de aangegeven termijn, wordt een onderzoek ingesteld bij de verzendmaatschappij, wat meerdere kalenderdagen in beslag kan nemen. Gedurende deze periode kan niet worden overgegaan tot terugbetaling of een andere verzending. Voor zover bij wet toegelaten, is de Duinbergen Clinic / MediSpa Knokke niet aansprakelijk voor verliezen, kosten, aansprakelijkheid, schade, boetes of uitgaven die ontstaan door een vertraging of uitblijven van de levering.

Artikel 8. Herroepingsrecht producten

Elk besteld artikel (mits ongeopend en ongebruikt) kan binnen 14 kalenderdagen worden teruggebracht of omgeruild voor een ander artikel in Duinbergen Clinic / MediSpa Knokke. Het artikel dient in Duinbergen Clinic / MediSpa Knokke te worden afgegeven in de originele verpakking samen met het retourformulier. De klant kan ook het artikel binnen de veertien kalenderdagen per post terugzenden. De klant dient hierbij de volgende gegevens mee te delen: – vermelding van de datum van bestelling, datum van ontvangst en datum waarop het herroepingsrecht wordt gebruikt – naam en adres van de klant, correct en volledig – handtekening van de klant. Een product dient te worden teruggestuurd samen met een ingevuld en ondertekend retour document dat hier kan worden gedownload of opgevraagd kan worden na telefonisch overleg met 050 / 530.640. Het artikel dient dan te worden verpakt in de originele verzenddoos en samen met het retourformulier te worden verzonden aan volgend retouradres: Duinbergen Clinic / MediSpa Knokke, Duinbergenlaan 33, 8301 Knokke-Heist. Hiertoe dient het retourlabel op de buitenkant van de doos te worden gekleefd waarna de doos wordt afgegeven in het postkantoor.

De kosten en het risico van de terugzending zijn volledig ten laste van de klant, tenzij het product niet conform de overeenkomst werd opgemaakt of afgeleverd. In ieder geval wordt retour enkel aanvaard indien het artikel onbevuild en onbeschadigd is en zich in de originele verpakking bevindt. Speciale aanbiedingen worden niet retour verwerkt. Indien aan alle voorwaarden werd voldaan, betaalt Duinbergen Clinic / MediSpa Knokke het verschuldigde productbedrag binnen de 30 kalenderdagen na ontvangst van de terugzending terug via overschrijving.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van Duinbergen Clinic / MediSpa Knokke tot bij de volledige betaling van de verkoopprijs, vermeerderd met de kosten en de interesten. Het is de klant dan ook verboden om de goederen door te verkopen, te verhuren, te verpanden, te verwerken, te incorporeren of op enige andere wijze te vervreemden of te bezwaren, totdat de factuur volledig voldaan is, en dit behoudens andersluidend akkoord met Duinbergen Clinic / MediSpa Knokke. Niettemin draagt de klant vanaf de levering het risico op verlies of vernietiging van de goederen.

Artikel 11. Overmacht

Duinbergen Clinic / MediSpa Knokke is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van haar verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten haar normale controle, waaronder begrepen maar niet uitsluitend natuurrampen, acties van derden (zoals hackers, leveranciers, overheden, quasi-overheden, supranationale of lokale autoriteiten), oproer, rellen, burgerlijke onrust, oorlog, vijandelijkheden,  rampen, terrorisme, piraterij, arrestaties, dwangmiddelen van een bevoegde autoriteit, stakingen en/of lock-out, epidemie, brand, ontploffing, storm, overstroming, droogte, weersomstandigheden, aardbeving, ongeval, mechanisch defect, software van derden, storingen of problemen met de openbare nutsvoorzieningen, productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij Duinbergen Clinic en MediSpa Knokke, hetzij haar leveranciers raken, storingen in het internet, het elektriciteitsnet, mailverkeer of door derden aangeleverde technologie, overheidsmaatregelen en ziekte, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

Artikel 12. Intellectuele Eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten blijven behouden door Duinbergen Clinic en MediSpa Knokke. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan: auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms-)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten. Het is de klant verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel van de algemene voorwaarden van Duinbergen Clinic en MediSpa Knokke. De inhoud, afbeeldingen, logo’s, tekeningen, foto’s, data, productnamen, teksten, enz. op de website of in catalogi en andere drukwerken van Duinbergen Clinic en MediSpa Knokke zijn beschermd door het auteursrecht en andere (intellectuele) eigendomsrechten en verdragsbepalingen.

Artikel 13. Verwerking klantgegevens (privacy)

Elke nieuwe patiënt of klant van Duinbergen Clinic en MediSpa Knokke is verplicht om een GDPR (privacy) formulier in te vullen en te ondertekenen.

Ook wanneer producten worden aangekocht, gaat de klant er expliciet mee akkoord dat zijn/haar persoonlijke data kunnen worden gebruikt voor administratieve doeleinden, zoals het aanmaken en bijhouden van een klantendatabase, het bijhouden van bestellingen, verzendingen en facturen. De door de klant opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen en de facturatie. Door het plaatsen van een bestelling van een product komen de klantgegevens terecht in het klantenbestand van Duinbergen Clinic en MediSpa Knokke. Duinbergen Clinic en MediSpa Knokke zal deze persoonlijke informatie nooit doorgeven aan derde partijen, tenzij dit expliciet wordt aangevraagd door gerechtelijke autoriteiten of wanneer het wettelijk verplicht is om dat te doen. De klant heeft het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor directe marketinginitiatieven. Enkel klanten die hiervoor nadrukkelijk toestemming hebben gegeven worden opgenomen in de nieuwsbrief van Duinbergen Clinic en MediSpa Knokke. Uitschrijven kan op eenvoudig verzoek van de klant. De klant heeft het recht om zijn of haar persoonlijke informatie in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen.

Artikel 14. Gebreken en klachtindiening

De klant verbindt zich ertoe de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te onderzoeken. De waarborg van Duinbergen Clinic en MediSpa Knokke beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Duinbergen Clinic en MediSpa Knokke staat enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Duinbergen Clinic en MediSpa Knokke is niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de klant geleden. Elk probleem of gebrek met betrekking tot de levering van een artikel, beschadiging of kwalitatieve tekortkoming moet schriftelijk worden gemeld via een aangetekend schrijven aan het adres: Duinbergenlaan 33, 8301 Knokke-Heist of via mail naar info@duinbergen-clinic.be. Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, bij Duinbergen Clinic en MediSpa Knokke toe te komen: (a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, 7 dagen na de levering en (b) in geval van verborgen gebreken, 7 dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. Duinbergen Clinic en MediSpa Knokke verbindt zich ertoe de klacht binnen een termijn van 14 kalenderdagen na schriftelijke ontvangst te beantwoorden. Indien de levering moet teruggezonden worden naar Duinbergen Clinic en MediSpa Knokke, gebeurt dit op de wijze zoals vermeld onder artikel 9. Duinbergen Clinic en MediSpa Knokke biedt de in de wet voorziene garanties. Duinbergen Clinic en MediSpa Knokke is niet aansprakelijk voor overmacht, ongeluk, verkeerd gebruik of foute behandeling van een artikel door de klant. Een artikel met een aanvaard gebrek wordt kosteloos vervangen of hersteld.

Artikel 15. Bevoegdheid en toepasselijk recht

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Ingeval van betwisting zijn enkel de hoven en rechtbanken bevoegd van het gerechtelijk arrondissement Brugge, desgevallend het Vredegerecht van het 3° kanton te Brugge.

WhatsApp chat